Zaključak (o izvješću gradonačelnika)

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

2. Ovaj Zaključka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 023-01/15-01/66

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo

Komentiraj