Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zem. 35/1 k.o. Korčula_2012

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12)), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12)), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 24. listopada 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa čest. zem. 35/1 k.o. Korčula

I.

Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nekretninu označenu kao čest. zem. 35/1 z.u. 463 k.o. Korčula, tlocrtne površine 21,2 m2, što u naravi predstavlja ruševinu koja se nalazi u Korčuli, u staroj gradskoj jezgri, u vlasništvu VET-MM d.o.o. iz Zagreba, kao prodavatelja, po cijeni od 50.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, a isplata je u cijelosti na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora).

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 944-03/12-01/02
URBROJ: 2138/01-01-12-3
Korčula, 24. listopada 2012.

……….PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.

DOSTAVITI:

  1. Odvjetnik Vladimir Depolo,
    Korčula, Ulica HBZ 24
  2. Dubrovačko-neretvanska županija,
    Dubrovnik, Pred Dvorom 1
  3. Agencija za upravljanje državnom imovinom
    Zagreb, I. Lučića 6
  4. Pismohrana