Zaključak

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) a u svezi s člankom 28. stavkom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst. 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 152/09, 49711, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.


KLASA: 363-01/15-01/03

URBROJ: 2138/01-01-16-3

Korčula, 14. travnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo. dipl. iur.

Komentiraj