Rješenje o izboru člana Savjeta mladih Grada Korčule

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 8/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine …

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 8/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru člana Savjeta mladih Grada Korčule

  1. U Savjet mladih Grada Korčule, iz reda školske populacije, bira se PETAR LAUS, iz Žrnova.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 053-01/10-01/19
URBROJ: 2138/01-01-11-22
Korčula, 1. lipnja 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.