Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 47. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka …

Zaključak o promjeni banke

Na temelju članka 62. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/09, 136/12 i 15/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) donosi se Z A K L J U Č A …