Kategorija: Proračun

Proračun Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju ĉlanka 39. stavka 1. Zakona o proraĉunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ĉlanka 49. stavka 1. toĉka 4. Statuta Grada Korĉule (“Sluţbeni glasnik Grada Korĉule”, broj 6/09, 3/13, 4/13 – proĉišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korĉule je na …

Izmjene i dopune Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), ĉlanka 49. stavka 1. toĉke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada …