Pravilnik o izdavanju posebnih dozvola (za prometovanje)

Na temelju članka 7. stavka 6., članka 14. stavka 3. i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/94, 2/98, 6/99 i 6/01) te članka 22. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5A/95), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 29. sjednici održanoj 5. lipnja 2002. godine donijelo

P R A V I L N I K

o izdavanju posebnih dozvola

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila i uvjeti za izdavanje posebnih dozvola za prometovanje (ulazak i izlazak) odnosno zadržavanje te parkiranje određenim pravnim i fizičkim osobama, a odnosi na sljedeće ulice i trgove:

–  Šetalište Frana Kršinića (od početka Šetališta pa do prometnog znaka zabrane

prometovanja za sva vozila u oba smjera)

–  Ulica Hrvatske bratske zajednice

–  Prolaz Tri sulara

–  Trg 19. travnja 1921. – Plokata

–  Kovački prolaz

–  Trg Petra Šegedina

–  Foša

–  Rampada

–  Šetalište Petra Kanavelića.

Članak 2.

Stanari koji žive u Šetalištu Frana Kršinića, Ulici Iva Lozice, Vrničkoj ulici i Betlemu mogu prometovati u Šetalištu bez ograničenja, ali uz kratko zadržavanje koje ne može biti dulje od 30 minuta, nakon čega svoja vozila moraju parkirati izvan zone zabrane prometovanja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, stanari narečenih ulica mogu u vremenu od 1. listopada do 31.svibnja svoja vozila držati parkirana u Šetalištu, uz lijevu stranu Šetališta, do zida (strana od mora), i to u dijelu Šetališta od zgrade ŠRD-a Kanjac do znaka zabrane prometovanja za sva vozila u oba smjera (stubište za «Banje»), osim na površinama koje se daju u zakup, niti pred ulazom za plivalište KPK-a, za «Banje», za terasu bistroa Mirta te za terasu ACI marine (pokraj KPK-a).

Članak 3.

Stanari koji žive u Ulici Hrvatske bratske zajednice, Pelavom miru i Ulici 22. lipnja 1941. – početak antifašističke borbe hrvatskog naroda mogu prometovati u Ulici Hrvatske bratske zajednice bez ograničenja, ali uz kratko zadržavanje koje ne može biti dulje od 30 minuta, nakon čega moraju svoja vozila  parkirati izvan Ulice Hrvatske bratske zajednice, odnosno mogu se parkirati u Ulici Hrvatske bratske zajednice, uz park Biline, na mjestima koja budu za tu svrhu označena, ukoliko ima slobodnog mjesta.

Članak 4.

Stanari koji žive u gradskom predjelu Biline, i to između Plokate, Trga pomirenja, Foše i Obale Vinka Paletina, te koji žive u Arsenalu, mogu prometovati bez ograničenja i parkirati se  u Foši, uz stranu od tržnice ili ispod palama, ukoliko ima slobodnog mjesta.

Ukoliko se nije moguće parkirati u skladu s stavkom 1. ovog članka, stanari su dužni svoja vozila parkirati izvan Foše.

Članak 5.

Stanari koji žive u istočnom dijelu gradskog predjela Stari grad mogu prometovati u Šetalištu Petra Kanavelića bez ograničenja, ali uz kratko zadržavanje koje ne može biti dulje od 30 minuta, nakon čega svoja vozila moraju parkirati izvan Šetališta.

Stanari koji imaju garaže u Šetalištu Petra Kanavelića mogu prometovati bez ograničenja ali ne mogu svoja vozila držati parkirani izvan svoje garaže.

Članak 6.

Stanari koji imaju garaže u Šetalištu Frana Kršinića, Ulici Hrvatske bratske zajednice i  Šetalištu Petra Kanavelića mogu prometovati bez ograničenja, ali uz kratko zadržavanje koje ne može biti dulje od 30 minuta i ne mogu svoja vozila držati (stalno) parkirana izvan svoje garaže.

Članak 7.

Šetalištem Frana Kršinića, Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Fošom i Šetalištem Petra Kanavelića mogu prometovati vozila radi opskrbe poslovnih prostora, uključujuči doulicama može biti najdulje 30 minuta, i to samo jednom dnevno.

U Ulici Hrvatske bratske zajednice dostavna vozila mogu radi dostave ulaziti samo od strane caffe bara Amadeus do kuće Jeričević (početak pločnika) ili od Plokate do mesnice Milina (početak ploulicama može biti najdulje 30 minuta, i to samo jednom dnevno.

U Ulici Hrvatske bratske zajednice dostavna vozila mogu radi dostave ulaziti samo od strane caffe bara Amadeus do kuće Jeričević (početak pločnika) ili od Plokate do mesnice Milina (početak pločnika).

Iznimno, ako se radi o robi koja dolazi brodom i koju poduzetnik preuzima sa broda te je prenosi vlastitim ili tuđim vozilom, ta vozila mogu prometovati i u vremenu od 12, 30 do 13,30 sati.

Članak 8.

Za dostavna vozila, čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na otoku Korčuli, promet u ulicama iz članka 6. ovog članka ograničava se na vrijeme od 6,00 do 9,00 sati i od 16,00 do 18,00 sati.

Članak 9.

Teretna vozila nosivosti preko 2 tone ne mogu dobiti posebnu dozvolu za prometovanje u Šetalištu Frana Kršinića, Ulici Hrvatske bratske zajednice, Foši i Šetalištu Petra Kanavelića.

Članak 10.

Prolazom Tri sulara, Kovačkim prolazom, Trgom Petra Šegedina, Trgom kralja Tomislava i Rampadom se ne može prometovati niti se može parkirati niti uz posebnu dozvolu, osim vozila javnih službi pri obavljanju (javnih) poslova (vatrogasna vozila, vozila MUP-a, HMP-a, HEP-a, HT-a, KTD-a Hober i NKPL-a).

Članak 11.

U Foši mogu, osim stanara iz članka 4 ovog Pravilnika, prometovati, zadržavati se i ostajati parkirani službena vozila Hrvatskih pošta, Grada Korčule, Ureda državne uprave, Porezne uprave, Gospodarskog inspektorata, FINE  te drugih pravnih i fizičkih osoba kojima Gradsko poglavarstvo odobri pravo prometovanja, zadržavanja i parkiranja u Foši.

U Foši mogu prometovati i (privremeno) zadržavati se tijekom dana dužnosnici Grada Korčule dok obavljaju svoje javne dužnosti u Gradu Korčuli.

Od 15. lipnja pa do 15. rujna u dijelu Foše, od Punta pa do Obale Vinka Paletina, tj. u dijelu Foše koji će biti zapriječen pokretnom zaprekom, nije moguće nikakvo prometovanje i parkiranje uz posebnu dozvolu, tj. za narečeno razdoblje posebne dozvole neće važiti niti za stanare iz članka 4. ovog Pravilnika niti za fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Zaustavljanje radi opskrbe na Trgu 19. travnja 1921.- Plokati dozvoljeno je samo vlasnicima odnosno zakupnicima poslovnih prostora (poduzetnicima) na Plokati, Trgu Petra Šegdina i Ulici Hrvatske bratske zajednice, u vremenu od 6,00 do 9,00 i od 16,00 do 18,00 sati ako koriste vlastito (dostavno) vozilo, odnosno od 12,30 do 13,30 sati za poduzetnike iz članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika.

Vanjski dobavljači, tj. dobavljači izvan otoka Korčule mogu se (privremeno) zadržavati na Plokati radi opskrbe poduzetnika iz prethodnog stavka i izvan vremenskog ograničenja iz prethodnog stavka, ali uz najdulje zadržavanje od 30 minuta, i to samo jednom dnevno.

Članak 13.

U slučaju da se radi o prijenosu stvari, kao što je građevinski materijal, oprema za kućanstvo ili poslovni prostor, ili odvoz krupnog kućnog otpada, ili odvoz krupne poslovne opreme, a obavlja ga druga fizička ili pravna osoba za račun stanara ili poduzetnika,  nadležno tijelo može izdati jednokratnu (dnevnu) dozvolu, kojom se dozvoljava tražitelju prometovanje određenom ulicom i mimo vremena određenog ovim Pravilnikom, ali koja važi samo za taj dan.

Ukoliko je nužno prometovanje više dana uzastopce ili u više navrata u razdoblju od pet uzastopnih kalendarskih dana, nadležno tijelo izdat će dozvolu s važenjem od pet dana.

Iznimno, ako je potreba veća od pet dana, može se dozvola produžiti za još pet dana za što se plaća ista naknada kao i za prvih pet dana, nakon toga se više ne može produžavati već se mora podnijeti novi zahtjev za izdavanje (nove) posebne dozvole.

Članak 14.

Poduzetnici koji nemaju vlastito (dostavno) vozilo mogu za opskrbu svojih poslovnih prostora koristiti tuđa vozila, uz prethodno ishođenje posebne dozvole koja će glasiti na njihov obrt ili na odnosno trgovačko društvo i koja ne uključuje dostavna vozila vanjskih dobavljača.

Članak 15.

Posebne dozvole izdaje komunalni redar, u skladu s ovim Pravilnikom.

U slučaju odsutnosti komunalnog redara, posebne dozvole izdaje druga osoba u Gradskoj upravi koju za to ovlasti gradonačelnik.

Posebne dozvole izdaju se za svako vozilo ponasobno, osim u slučaju kada jedan dobavljač ili osoba koja traži posebnu dozvolu radi ospkrbe ima više svojih vozila, tada se izdaje jedna dozvola u kojoj su popisana sva vozila koju mogu prometovati radi opskrbe.

Ako se radi o vozilima za koje se može ishodovati i pravo parkiranja, onda se za svako vozilo izdaje posebna dozvola.

Posebne dozvole izdaju se svim koji imaju sukladno ovom Pravilniku pravo prometovanja, zadržavanja i parkiranja u određenim ulicama i trgovima, osim vozilima MUP-a, HMP-a, HEP-a, HT-a, KTD-a Hober, vozilima NKPL-a, vatrogasnim vozilima te vozila HP-a kad donose i odnose poštu, kojima ne treba posebna dozvola radi prometovanja  i zadržavanja u ulicama i trgovima gdje je to inače zabranjeno, radi izvršenja određene zadaće (intervencije radi spašavanja imovine i života, javne sigurnosti, održavanja komunalne infrastrukture).

Ukoliko se traži i pravo (stalnog) parkiranja za vozila iz prethodnog stavka, onda se mora ishodovati posebna dozvola od Gradskog poglavarstva.

Članak 16.

Zahtjev za izdavanje posebne dozvole podnosi se u pisanom obliku.

Članak 17.

Svaka dozvola sadrži:

–  naziv ulice odnosno trga kojom se odobrava prometovanje, zadržavanje i parkiranje

–  vrijeme važenja dozvole

–  podatke o vozilu (vrsta i registarska oznaka)

–  podatke o vlasniku vozila

–  datum izdavanja

–  razlog izdavanja (svrha)

–  napomenu da će se dozvola ukinuti ukoliko se korisnik ne pridržava određenih

uvjeta

–  pečat i potpis ovlaštene osobe koja je izdala dozvolu.

Članak 18.

Dozvola se izdaje na određeno vrijeme, tj. s važenjem od jednog dana, pet dana, 15 dana, 30 dana, 45 dana, 60 dana, 90 dana te jedne godine, u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 19.

Za posebnu dozvolu plaća se posebna naknada, i to:

1/ za prometovanje u vremenu kada je dozvoljeno:

–  za osobno vozilo – 300,00 kuna godišnje

–  za teretna vozilo do 2 tone nosivosti – 500,00 kuna godišnje;

2/ za dnevnu dozvolu:

–  za osobno vozilo – 40,00 kuna

–  za teretno vozilo do 2 tone nosivosti – 70,00 kuna;

3/ za dozvolu od pet dana:

–  za osobno vozilo – 90,00 kuna

–  za teretno vozilo do 2 tone nosivosti – l50,00 kuna;

4/ za (stalno) parkiranje u Foši:

–  za osobno vozilo – 600,00 kuna godišnje

–  za teretno vozilo do 2 tone nosivosti – 1.200,00 kuna godišnje (oodnosi se samo

na vozila HP-a);

5/ za (stalno) parkiranje u  Ulici Hrvatske bratske zajednice:

– za osobno vozilo – 600,00 kn godišnje;

6/ za posebnu dozvolu koja glasi na obrt:

– za osobno vozilo – 600,00 kuna godišnje;

7/ za dodatno pravo prometovanja iz članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika plaća se

(dodatno još) 150,00 kuna godišnje.

Građani koji ne žive na području Grada Korčule ali u gradu Korčuli imaju svoje kuće ili dolaze posjetiti pojedine članove svoje rodbine mogu dobiti privremene dozvole za prometovanje i parkiranje u skladu s ovim Pravilnikom, s važenjem od 15, 30, 45, 60 ili 90 dana, za što plaćaju naknadu, i to:

–  za dozvolu od 15 dana – 100,00 kuna

–  za dozvolu od 30 dana – 150,00 kuna

–  za dozvolu od 45 dana – 200,00 kuna

–  za dozvolu od 60 dana – 250,00 kuna

–  za dozvolu od 90 dana – 300,00 kuna.

Naknada se uplaćuje prije izdavanja dozvole.

Naknadu za posebnu dozvolu ne plaćaju, osim Grada Korčule i dužnosnika Grada Korčule, i one pravne i fizičke osobe koje budu te obveze oslobođene posebnom odlukom Gradskog poglavarstva.

Naknadu za posebnu dozvolu ne plaćaju stanari koji imaju garažu, pod uvjetom da svoja vozila drže u garaži. Ako komunalni redar ocijeni da stanar svoje vozilo drži (stalno) parkirano izvan garaže, tj. u odnosnoj ulici, ukinit će besplatnu dozvolu te izdati drugu uz obvezu prethodnog plaćanja naknade iz članka 19. točke 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Vremensko ograničenje prometovanja i zadržavanja dostavnih vozila u Foši ne važi za vozila iz kojih se vrši prodaja robe sukladno posebnim propisima Grada Korčule koja uređuju korištenje javne površine radi prodaje robe iz vozila, ako poduzetnik za to ima odobrenje nadležnog tijela Grada Korčule, a što ujedno uključuje pravo prometovanja (ulaska i izlaska) bez plaćanja posebne naknade iz članka 18. ovog Pravilnika.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika izvršit će se usklađenje svih do tada izdatih dozvola kojima nije istekao rok važenja s odredbama ovog Pravilnika, te izdati nove dozvole usklađene s odredbama ovog Pravilnika s rokom važenja do isteka postojećih dozvola.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju posebnih dozvola («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/99).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

Klasa: 022-05/02-03/49                                                                       GRADONAČELNIK

Urbroj: 2138/01-2-02-1                                                                      Mirko Duhović, dipl.ing.

Korčula, 5. lipnja 2002.