Proračun Grada Korčule za 2010. godinu

           Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

P r o r a č u n
Grada Korčule za 2010. godinu