Kategorija: Akti Gradonačelnika

Plan prijma u službu za 2013. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je P L A N prijma u službu za 2013. godinu …

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli_2012

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj174/04, 79/07 i 38/11) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada …

Odluka o osnivanju kolegija Gradonačelnika_2012

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11) i članka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana …