Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o cijenama ulaznica u kulu Revelin i kuću Marka Pola

…………..REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ……………….GRAD KORČULA ………………..Gradonačelnik KLASA: 307-01/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-1 Korčula, 19. ožujka 2012. Na temelju članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 19. ožujka 2012. godine …

Plan prijma u službu za 2012. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana  8. veljače 2012. godine donio je P L A N prijma u službu za 2012. godinu …

Plan nabave Grada Korčule za 2012. godinu

…………..REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ……………….GRAD KORČULA ………………..Gradonačelnik KLASA: 022-06/12-01/02 URBROJ: 2138/01-02-12-1 Korčula,  8. veljače 2012. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada …