Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli_2012

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj174/04, 79/07 i 38/11) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada …

Odluka o osnivanju kolegija Gradonačelnika_2012

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11) i članka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana …

Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” za javnu raspravu i objavi Javne rasprave_2012

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 350-03/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-48 Korčula, 18. rujna 2012. Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik …