Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 22. siječnja 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/18-02/08
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 15. siječnja 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 22. siječnja (utorak) 2019. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o visini paušalnog poreza
 3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“
  Suglasnost na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Polačišta”
  Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Urabanističkog plana uređenja “Polačišta”
  Evidencija postupka izrade – I. dio
  Evidencija postupka izrade – II. dio
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – III. obrazloženje plana
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – korištenje i namjena površina
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Promet
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Elektroopskrba i elektroničke komunikacije
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Prometna, ulična i komunalna instrastrukturna mreža: Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: Prirodno nasljeđe i kulturna dobra
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: Ekološka mreža
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: Staništa
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
  Urbanistički plan uređenja “Polačišta” – Način i uvjeti gradnje
 4. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
 5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
 6. Izbor zamjenika predsjednika i člana Odbora za proračun i financije
 7. Izbor člana Odbora za izbor i imenovanja
 8. Prodaja nekretnina označenih kao čest. zem. 2371/59 i 2371/60 k.o. Čara.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.