Kategorija: Akti Gradonačelnika

Imenovanje članova vijeća za koncesijska odobrenja

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08) te članaka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo Više

Pravo prvokupa nekretnina

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavku 1. točki 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo Više

Povjerenstvo za praćenje realizacije projekta izgradnje parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“ u Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 022-06/13-01/06-06/13-01/06 URBROJ: 2138/01-02-13-1 Korčula, 28. lipnja 2013. Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst ) donosi se Z A K L J …

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u …

Odluka o izmjeni osnivanja povjerenstva za javne površine

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 406-01/10-01/01 URBROJ: 2138/01-02-13-6 Korčula, 15. veljače 2012. Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području …

Plan prijma u službu za 2013. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je P L A N prijma u službu za 2013. godinu …