Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013)

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj  174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13) te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih  i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Korčule (suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/10-04/05, URBROJ: 543-01-06-02-10-6, od 11. kolovoza 2010.), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana zaštite  i spašavanja Grada Korčule
s pripadajućim Planom civilne zaštite

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite kojeg je izradila ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o. iz Splita.

Članak 2.

Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Izvornik Plana čuva se u upravnom tijelu Grada Korčule nadležnom za zaštitu i spašavanje.

Članak 3.

Dio Plana koji se odnosi na priloge neće se objaviti na web stranici Grada Korčule niti u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 833-01/10-01/11
URBROJ: 2138/01-01-13-8
Korčula, 16. travnja 2013.

……..PREDSJEDNIK
……GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.