Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 15. svibnja (petak) 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/03
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 7. svibnja 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 15. svibnja (petak) 2020. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 3. Konačni prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup
 5. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu javnih površina
 6. Konačni prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 7. Konačni prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-9
 8. Konačni prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule
  Prilog 1 Evidencija postupka
  Prilog 2 Odluka strateška procjena
 9. Konačni prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“
  Prilog 1 UPU GZ Lokva-karta
  Prilog 2 UPU GZ Lokva-mišljenje DNŽ
 10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule
  Prilog 1 Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčula 
 11. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative i davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji (između Sveučilišta u Dubrovniku i Grada Korčule)
  Prilog 1 Sporazum UNIDU i Grad Korčula-nacrt prijedloga
 13. Konačni prijedlog pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule
 14. Konačni prijedlog odluke o osnivanju Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule
 15. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini
 16. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u uporabi (k.o. Pupnat)
  Prilog 1 Pupnat
 17. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (k.o. Korčula)
  Prilog 1 Korčula
  Prilog 2 Korčula
  Prilog 3 Korčula
  Prilog 4 Korčula
 18. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (k.o. Žrnovo)
  Prilog 1 Žrnovo
 19. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u uporabi (k.o. Račišće)
  Prilog 1 Račišće
 20. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (k.o. Čara)
  Prilog 1 Čara
 21. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2019. godinu
 22. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2020. godinu
 23. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2019. godinu
 24. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2020. godinu
 25. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2019. godinu
 26. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2019./2020. godinu
 27. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu
 28. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu
 29. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019. godinu
 30. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu
 31. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2019. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r