Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka 127. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, …