Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 74. točke 14. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 29. prosinca 2011. godine donio je O D L U K U o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, …

Plan prijma u službu za 2011. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 16. rujna 2011. godine donio je P L A N prijma u službu za 2011. godinu  …